Ζητούμε από την Τουρκία την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων αξιωματικών που κρατούνται παράνομα.

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ῾Η «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ


Δευτέρα, 24 Δεκέμβριος 2012


Κάνουμε ἔκκληση στούς συνδρομητές καί ἀνα-γνῶστες τῆς «Χριστιανικῆς» καί τούς φίλους τοῦ Κινήματος τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας νά ἀνταποκριθοῦν στό κάλεσμα τῶν συντακτῶν τῆς «Χ» γιά ἐπαγρύπνηση, συνεργασία καί συμπαράσταση στόν κοινόν ἀγώνα τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καί ἀλληλεγγύης, κάτω ἀπό τήν ἔμπνευση, πού παρέχει ἡ ᾿Ορθόδοξη Πίστη καί Παράδοση τοῦ λαοῦ μας.

προβλήματα τῆς ἔκδοσης

Η «Χ» κινδυνεύει νά κλείσει γιά οἰκονομικούς λόγους τή στιγμή πού γίνεται ἀποδέκτης πολλῶν σημαντικῶν ἄρθρων καί κειμένων, τά ὁποῖα ἀδυνατεῖ νά δημοσιεύσει λόγω τῆς ἀνά δεκαπενθήμερο ἐκδόσεώς της καί τοῦ περιορισμένου ἀριθμοῦ τῶν σελίδων της.
Τά ἔξοδα τῆς ἀποστολῆς πρόσφατα πολλαπλασιάστηκαν λόγω τῶν μέτρων τῶν Μνημονίων, τά ὁποῖα περιέκοψαν κάθετα τά κονδύλια πού μείωναν τά τέλη κυκλοφορίας καί ἀποστολῆς τοῦ Τύπου.
῾Η ἀναγκαία αὔξηση τῆς συνδρομῆς τῆς «Χ» καί ἡ γενικώτερη κρίση ὁδήγησαν πολλούς συνδρομητές στή διαγραφή τους.
῾Η «Χ», ἐξ ἄλλου, ἀναγκάστηκε νά περιορίσει τήν ἀποστολή της μέσω τοῦ Πρακτορείου ἀνά τήν ῾Ελλάδα καί, κυρίως, νά τήν σταματήσει ἐντελῶς στό Λεκανοπέδιο ᾿Αττικῆς. ῾Υπάρχουν, δυστυχῶς, πολλοί συνδρομητές πού καθυστεροῦν τή συνδρομή τους, ἐνῶ περιορίστηκαν ὅσοι ἐκτάκτως ἐνίσχυαν τήν ἐφημερίδα μέ φιλική συνδρομή. ῎Ετσι, τά χρέη τῆς «Χ» πρός τόν ἐκδότη της αὐξάνονται καί ἀντιμετωπίζουμε τόν κίνδυνο νά σταματήσουμε τήν ἔκδοσή της. Θά πρέπει ὁπωσδήποτε νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι ὅλοι οἱ συντάκτες τῆς «Χ» ἐργάζονται ἐθελοντικά, ἀσκώντας μιά δημοσιογραφική καί κοινωνική ἀποστολή.
Παρά ταῦτα ἡ «Χ», ὅπως ἔκλεισε ἐπί Δικτατορίας, όγω προληπτικῆς λογοκρισίας (1967 - 70) ἤ λόγω σφραγίσεως τῶν Γραφείων της (1973 - 74), καί σήμερα λόγω τῆς κατοχικῆς πολιτικῆς τῶν Μνημονίων εἶναι στά πρόθυρα τῆς οἰκονομικῆς ἀσφυξίας, πού φιμώνει κατ' ἀνάγκη τόν Τύπο. Δέν θά ἀντιδράσουμε ὅλοι ἑνωμένοι;

Οἱ ἀγῶνες τῆς Χριστιανικῆς ἀπό τό 1953

῾Η «Χ» ἀντιμετωπίζοντας τό φάσμα τῆς ἀπαγόρευσης τῆς ἐκδόσεώς της γιά οἰκονομικούς λόγους ὑπενθυμίζει στούς ἀναγνῶστες καί φίλους της τούς ἀγῶνες πού διεξήγαγε παλαιότερα καί πρόσφατα μέ ἀνιδιοτέλεια, χωρίς συμβιβασμούς καί πολιτικές σκοπιμότητες, ἀντιμετωπίζοντας ἀκόμη διώξεις, δίκες καί τήν ἐξορία ἤ τή φυλακή (τοῦ ἱδρυτῆ της ἀείμνηστου Νικολάου Ψαρουδάκη στή Γυάρο καί στόν Κορυδαλλό).
῾Η «Χ» ἀγωνίζεται

-- ῾Υπέρ τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος γιά κοινωνική δικαιοσύνη καί ἀγάπη ὅλων τῶν ἀνθρώπων, χωρίς διακρίσεις, ὥστε νά ἀναμορφωθοῦν οἱ ἄδικες κοινωνίες μας σέ κοινότητες ἀλληλεγγύης.

-- ῾Υπέρ τῶν ἐθνικῶν δικαίων καί τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς ῾Ελλάδος ἀπό ξένους ἐπικυρίαρχους καί ἐκμεταλλευτές (Κύπρος, Μακεδονία, Θράκη, Αἰγαῖο).

-- ῾Υπέρ τῆς ἀληθινῆς δημοκρατίας, πού σέβεται τήν ἐλεύθερη βούληση τοῦ λαοῦ καί δέν νοθεύει τό κοινοβουλευτικό πολίτευμα μέ τήν ἀσυλία τῶν πολιτικῶν καί τήν ἀσυδοσία τῆς ἀγορᾶς.

-- ῾Υπέρ τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καί τῆς ὀρθόδοξης παράδοσης μέ ἀνοικτό πνεῦμα ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας μέ τούς ἄλλους λαούς καί πολιτισμούς.

-- ῾Υπέρ τῆς ἐθνικῆς παραγωγῆς καί οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης μέ σεβασμό τῆς φύσης καί τῆς οἰκολογικῆς ἰσορροπίας.
῾Η «Χ» ἀντιμάχεται καί ἀντιστέκεται

-- Κατά τῆς Δικτατορίας τῶν κάθε βιαστῶν τῆς ἐλευθερίας τοῦ λαοῦ καί κάθε οἰκονομικῆς κατοχῆς πού ἐπιβάλλει ἡ Ε.῞Ενωση καί τό Δ.Ν.Τ. μέ τό κράτος τῶν Τραπεζῶν καί τή συνεργασία τῆς ἐγχώριας ὀλιγαρχίας τοῦ πλούτου.

-- Κατά τοῦ Σιωνισμοῦ (ὄχι τοῦ ῾Εβραϊκοῦ λαοῦ), πού κυριαρχεῖ στή παγκόσμια οἰκονομία μέ τό χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, ἑτοιμάζοντας ἕνα νέο ὁλοκληρωτισμό τῆς Νέας Τάξης.

-- Κατά τῆς ἀλλοτρίωσης καί ὑπονόμευσης τῶν θεσμῶν καί κατά (τῆς κομματικῆς) ἀσυδοσίας, πού καταληστεύει τή Χώρα, «παραγράφοντας» τήν ἔννομη δικαιοσύνη.

-- Κατά τῆς ἄρνησης τῶν ἐθνομηδενιστῶν τοῦ ψευτοαριστεροῦ ἐκσυγχρονιστικοῦ ρεύματος καί κατά τῆς ᾿Ακροδεξιᾶς τοῦ νέου Φασισμοῦ καί Ναζισμοῦ μέ ἀπροκάλυπτη βία καί νεοπαγανιστικό εἰδωλολατρικό πνεῦμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς.
Καί καλεῖ τόν ἑλληνικό λαό νά ἀκολουθήσει τήν ἐθνική του παράδοση τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας καί τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας μέ ὁδηγό τήν ᾿Ορθοδοξία τῆς δικαιοσύνης καί τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρώπινων προσώπων.

Πῶς θά ἐνισχύσετε τή «Χριστιανική»
Μπορεῖτε νά ἐνισχύσετε τή «Χ» καί νά ἀποτρέψετε τό κλείσιμό της·

-- ᾿Εξοφλῶντας, χωρίς καθυστέρηση, τή συνδρομή σας.

-- Συστήνοντας τή «Χ» στούς συμπολίτες σας καί ἐγγράφοντας νέους συνδρομητές.

-- ᾿Απευθυνόμενοι σέ ἐκκλησιαστικούς καί ἄλλους φορεῖς καί ζητῶντας νά ἐνισχύουν ἠθικά καί οἰκονομικά τή «Χ» ἀποστέλλοντας φύλλα σέ ὅσους ἀδυνατοῦν νά γίνουν συνδρομητές της, μέ τήν πεποίθηση ὅτι ἐνισχύουν τήν ἀντίσταση τοῦ λαοῦ μας σέ ξένες ἐπιβουλές καί στόν ὁλοκληρωτισμό τῶν ἀγορῶν.

-- ᾿Αγοράζοντας καί διαδίδοντας τά βιβλία τῶν ἐκδόσεών της (βλ. ἄλλη στήλη).

-- Στέλνοντας ἄρθρα καί προτρέποντας ἐκλεκτούς συμπολίτες μας νά συνεργαστοῦν ἐθελοντικά μέ τή συντακτική ὁμάδα τῆς «Χ», γιά τή βελτίωσή της καί τή αὔξηση τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ἀνεξάρτητης πατριωτικῆς καί κοινωνικῆς δημοσιογραφίας.

-- ᾿Ενθαρρύνοντας καί συνεργαζόμενοι μέ κάθε ἐλπιδοφόρα κοινωνική πρωτοβουλία ἀλληλεγγύης συνεταιριστικοῦ τύπου καί προβάλλοντας ἀνιδιοτελῆ πρόσωπα (μέ ἄρθρα στή «Χ») γιά τήν ἀναπτέρωση τοῦ ἠθικοῦ τῶν ῾Ελλήνων καί τόν ἀγώνα ἐπιβίωσής τους. Προμηθευτεῖτε τά βιβλία τῆς «Χ» καί τοῦ «Μηνύματος»

Τά συλλογικά ἔργα (εἰδικῶν) τῆς «Χ» καί τῆς Χ.Δ.·

-- Χ.Δ., 1995, Κρατική ἐξουσία καί ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία

-- Χ.Δ., 1993, Βαλκάνια καί ᾿Ορθοδοξία


- «Χ», 1997, ῾Ο τουρικός ἐπεκτατισμός καί ἡ ἀμυντική θωράκιση τῆς ῾Ελλάδας

-- «Χ», 2007, Γιατί δέν διορθώνεται - ντοκουμέντα (ἄρθρα καί μελέτες γιά τό βιβλίο τῆς ἱστορίας ΣΤ' Δημοτικοῦ)

-- Χ.Δ., 2007, ΣΤ' Συνέδριο (Κεφάλαια γιά τό Χρ. Κοινωνισμό, τήν Παιδεία, τήν Οἰκονομία, τά ᾿Εθνικά Θέματα κ.λπ.)

-- «Χ», 2010, Μνημόνιο, ἡ ὑποθήκευση τῆς ῾Ελλάδας (ἀπαραίτητο ὅπλο ἀγώνα).

Τά ἀνεπανάληπτα ἔργα τοῦ Ν. Ψαρουδάκη, ἱδρυτῆ τῆς «Χ» καί Χ.Δ.

Ν.Ψ., 1977, ΓΙά μιά Χριστιανική Δημοκρατία
Ν.Ψ., 1982, Κείμενα καί ντοκουμέντα
Ν.Ψ., 1988, ῾Η Κυπριακή τραγωδία χωρίς μάσκα
Ν.Ψ., 1998, ῾Η Καινή Διαθήκη, στή γλῶσσα τοῦ λαοῦ (μεταφρ.)
Ν.Ψ., 1985, ῾Η φυλακή (Κορυδαλλός, κελλί 54)
Ν.Ψ., 2001, ῾Ο ἄλλος ὁρίζοντας (μυθιστόρημα)
Ν.Ψ., (ἐπιμ. - β' ἔκδ. ᾿Ορθ. Κυψέλη), 2012, ῾Η ἀπολογία τοῦ π. Γρηγορίου Πετρώφ (καί ἐγκύκλιος 1927 τοῦ μ. μητρ. Εἰρηναίου Κασσανδρείας).
Τά ἔργα τῶν συνεργατῶν τῆς «Χ» καί στελεχῶν τῆς Χ.Δ.

-- Γ. Ροδίτη, 2009, Χριστιανισμός καί πλοῦτος

-- Π. Γιωτοπούλου, 1990, Πολιτική ἐλπίδας

-- Θ. Κουρταλίδη, 2007, ῾Ο Ν. Ψαρουδάκης καί οἱ ἀγῶνες τῆς Χ.Δ. (α' περ. 1953
- 1967)

-- Θ. Κουρταλίδη, 2010, Παιδεία καί ἐθνική αὐτογνωσία στίς κοινότητες τῶν ῾Ελλήνων

-- Κ. Μπλάθρα, 2011, Τά πρωτοσέλιδα τῆς κρίσης

-- Π. Σταματίου Χατζηκυριάκου, 1997, Τό τετραβάγγελο τοῦ λαοῦ (μετ. στή νεοελληνική)

-- Ο. Κλεμάν, 1985, Βυζάντιο καί Χριστιανισμός (μετ. Θ. Μάϊνα)

-- Ν. Μπουγάτσου, 1983, Καπιταλισμός καί ᾿Ορθόδοξος Χριστιανισμός

-- Γ. Πουγούνια, 1997, Πολύπτυχο τῆς Ρωμιοσύνης (ποίηση)

-- Θ.Κ. (ἐπιμ.), 1978, ῾Ο παιδαγωγός Νικηφόρος Ζήσης (ἀπό τή ζωή καί τό ἔργο του). Δοκίμια γιά τήν Παιδεία καί τή Δημοκρατία.

-- Π. Μαριακάκη, 2010, ῾Η πολιτική εὐθύνη τοῦ Χριστιανοῦ κατά τόν μητρ. πρώην Κισάμου καί Σελίνου Εἰρηναῖο Γαλανάκη

-- Π. Μαριακάκη, 2005, ᾿Ορθοδοξία καί ῾Ελληνισμός

-- Ε. Σκόρδα 1997, ῾Ο γάμος τῶν κληρικῶν (Συμβολή στήν Πανορθόδοξη Σύνοδο)

-- Α. ᾿Αργυροπούλου, 2009, Τό ἐπαναστατικό μήνυμα τῶν Τριῶν ῾Ιεραρχῶν.
Τόμοι τῆς Χριστιανικῆς (τῶν τελευταίων ἐτῶν).
῾Ημερολόγιο 2013

Παραγγείλατε τό ἡμερολόγιό μας τοῦ 2013, ἀφιερωμένο στό σπουδαιότατο καί ἐπίκαιρο θέμα «῾Ελληνικό ῎Εθνος, Παγανιστικός ᾿Εθνικισμός καί Ρωμηοσύνη». Περιέχει ἐκλεκτά ἀποσπάσματα ἱστορικῶν, συγγραφέων καί τῆς ῾Αγίας Γραφῆς γιά τό ῎Εθνος, τή γένεση καί τήν συνέχεια τοῦ ῾Ελληνικοῦ ῎Εθνους, τήν ἀντίσταση τοῦ ῾Ελλ. ῎Εθνους στήν Ξενοκρατία (Φραγκοκρατία, καί Τουρκοκρατία) καί στήν παραφθορά τοῦ ἐθνισμοῦ ἀπό τόν Παγανιστικό ᾿Εθνικισμό, πού ἀναβιώνει σήμερα μέ τή «Χρυσή Αὐγή». Τέλος, στό ῾Ημερολόγιο, ἐκτός ἀπό τά ἀπολυτίκια Νεομαρτύρων, περιέχονται καί κείμενα, συγγραφέων πού ἀναφέρονται στή σχέση ἔθνους - κράτους καί τήν ὑπονόμευση τοῦ πατριωτικοῦ ἐθνισμοῦ ἀπό τήν παγκοσμιοποίηση τῆς ᾿Αγο-ρᾶς καί τίς ἐθνομηδενιστικές τάσεις ἑνός ἄρριζου ἀριστεροῦ ρεύματος.

Τό ῾Ημερολόγιο τῆς «Χ» τοῦ 2013 (104 σελίδων) ἀποτελεῖ ἕνα ἐπιστημονικό καί πατριωτικό ἐφόδιο, ἐμπνευσμένο ἀπό τό πνεῦμα τῆς ῾Αγίας Γραφῆς γιά τήν ἰσοτιμία τῶν ἐθνῶν καί τήν οἰκουμενικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ζητεῖστε το ῾Ημερολόγιο καί τά βιβλία στά Γραφεῖα τῆς «Χ». ᾿Ακαδημίας 78Δ, ᾿Αθήνα 10678, Τηλ. 210-3806863 

πηγή- www.xristianiki.gr/ -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός…