POLITIKOAPIXIMA.BLOGSPOT.COM/

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Διαμαρτυρία 191 Ἀκαδημαϊκῶν τῆς Ἑλληνικῆς Διασπορᾶς


 
INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION ( USA)
815 Naudain Avenue.

Claymont, Delaware 19703
U.S.A
professors-PhDs.com.

Mail: IHAHellas@gmail.com

                                
October 19, 2016                                                           

 

Πρὸς

Τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο
Τὸν Πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀλέξη Τσίπρα
κ. Πάνο Καμμένο, Πρόεδρο τῶν ΑΝΕΛ, τοῦ κόμματος τῆς συγκυβέρνησης
Τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας κ. Νίκο Φίλη
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Ἀρχηγὸ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης
Ἀρχηγοὺς ὅλων τῶν Πολιτικῶν Κομμάτων
Ὅλα τὰ μέλη τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων
Τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν
Τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδας
Τὰ Ἑλληνικὰ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα
Τὶς Ἑλληνικὲς Φιλολογικὲς Ἑνώσεις (Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων, Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων).
Τὶς ἐκπαιδευτικὲς συνδικαλιστικὲς ὀργανώσεις ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ.
Τοὺς ἐκπροσώπους τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῆς χώρας

.               Οἱ ὑπογράφοντες Ἕλληνες Πανεπιστημιακοὶ Καθηγητὲς καὶ ἄλλοι πνευματικοὶ ἄνθρωποι μὲ κατάπληξη, ἀπογοήτευση καὶ ὀδύνη παρακολουθοῦμε τὴ διαρκῆ ὑποβάθμιση τῆς κλασικῆς παιδείας στὸ γυμνάσιο καὶ λύκειο τῆς Ἑλλάδας, τὴν ὁποία συστηματικὰ καὶ ἐμπρόθετα προωθεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας.
.               Μετὰ τὴν πρωτοφανῆ κατάργηση στὰ λύκεια τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἐπιταφίου ποὺ ὁ Θουκυδίδης ἀποδίδει στὸν Περικλῆ, δηλαδὴ ἑνὸς κειμένου τὸ ὁποῖο προσφυῶς ἔχει χαρακτηριστεῖ «Ὁ διθύραμβος τῆς δημοκρατίας», καταφέρονται τώρα στὸ γυμνάσιο καίρια πλήγματα κατὰ τῆς κλασικῆς παιδείας:

  1. Μὲ τὴν ἀφαίρεση ἀπὸ κάθε τάξη μίας ἑβδομαδιαίας ὥρας διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.

  2. Μὲ τὴν τοποθέτηση τοῦ μαθήματος ἐκτὸς τῶν προαγωγικῶν καὶ τῶν ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων στὸ γυμνάσιο – ἕνα μέτρο ποὺ καθιστᾶ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὴν κυριολεξία «παρία» τοῦ ὡρολογίου προγράμματος καὶ προοιωνίζεται τὴ μελλοντικὴ τυπική, πλέον, κατάργησή τους ὡς διδασκόμενου μαθήματος.

.             Εἶναι στ’ ἀλήθεια τραγικὸ νὰ ἀναγνωρίζουν ὁμόφωνα οἱ ξένοι τὴν τεράστια συμβολὴ τῆς κλασικῆς παιδείας στὴ διαμόρφωση τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Δύσης καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ μεθοδεύεται ὁ ὁριστικὸς ἐνταφιασμὸς τῆς παιδείας αὐτῆς στὴν ἴδια τὴ γενέθλια χώρα της! Μὲ κίνδυνο, λοιπόν, νὰ ὑποχρεωθοῦμε στὴν ἐπανάληψη κοινοτοπικῶν ἀλλὰ ἀδιαφιλονίκητων ἀληθειῶν, ἂς μᾶς ἐπιτραπεῖ νὰ ἐπισημάνουμε τὰ ἑξῆς.
.               Στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα διατυπώνονται κατὰ τρόπο καίριο καὶ σαφῆ τὰ μεγάλα ἀνθρώπινα προβλήματα καὶ συλλαμβάνονται οἱ ἀξίες ποὺ κατοχυρώνουν τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια. Ὅποιος «ζυμώνεται» μὲ τὴν ἀρχαία γραμματεία, στὴν ὁποία παρακολουθοῦμε τὴ σταδιακὴ ἐπικράτηση καὶ κυριαρχία τοῦ λόγου ἔναντί του μύθου, τείνει νὰ ἀντιμετωπίζει ἄφοβα τὴν ἀλήθεια, συγκινεῖται ἀπὸ τὶς ἐκφάνσεις τοῦ ὡραίου, ἐθίζεται στὴν τήρηση τοῦ μέτρου, ἀσκεῖται στὴν αὐτογνωσία καὶ τὸν αὐτοσεβασμό, μυεῖται στὴν ἀπορία καὶ τὴν ἔρευνα καὶ ἐνστερνίζεται τὸ ἰδεῶδες της ἐλευθερίας. Ἂν οἱ διανοούμενοι καὶ οἱ φιλόσοφοι σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν ἀρχαία γραμματεία καὶ ἐπιστρέφουν διαρκῶς σ’ αὐτὴν γιὰ νὰ ἀνανεώσουν τὶς πηγὲς τῆς ἔμπνευσής τους, αὐτὸ συμβαίνει, γιατί ἡ συγκεκριμένη γραμματεία ἀποτελεῖ πρώτης τάξεως ἀγωγὴ σκέψης καὶ ἤθους. Αὐτὰ ὅλα βέβαια ἰσχύουν κατὰ μείζονα λόγο γιὰ τὸν Ἕλληνα μαθητὴ καὶ σπουδαστή, τοῦ ὁποίου ἡ ἐθνικὴ συνείδηση καὶ ἡ πολιτιστικὴ ἰδιοπροσωπία συνδέονται ἄρρηκτα μὲ τὴ ζωντανὴ καὶ δημιουργικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸ γραμματειακὸ πλοῦτο τοῦ ἑλληνικοῦ παρελθόντος καὶ εἰδικότερα τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας.
.               Οἱ ἀρχαιοελληνικές, ὅμως, ἰδέες καὶ ἀξίες συνυφαίνονται ἄμεσα μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα, μέσῳ τῆς ὁποίας ἔχουν συλληφθεῖ καὶ διατυπωθεῖ. Ἡ ἐξοικείωση τοῦ Ἕλληνα μαθητῆ μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι πολλαπλὰ εὐεργετική, γιατί:

  1. Συμβάλλει στὴ «μετὰ λόγου γνώσεως» ἐκμάθηση καὶ χρήση τῆς Νέας Ἑλληνικῆς (Δημοτικῆς).

  2. Προστατεύει ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ στὴ Νέα Ἑλληνικὴ ξενόφερτων ὅρων καὶ νεολογισμῶν.

  3. Ἐλαχιστοποιεῖ τὶς περιπτώσεις κακοποίησης τῆς μητρικῆς γλώσσας.

  4. Καταπολεμᾶ τὴν τάση γιὰ ἐκφραστικὴ προχειρότητα καὶ γλωσσικὴ ἀσυδοσία. Καὶ τὸ πιὸ σημαντικό,

  5. Καθιστὰ δυνατὴ τὴν ἐξοικείωση μὲ τὶς παλαιότερες μορφὲς τῆς γλώσσας μας, ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὴ διαχρονικὴ γραμματειακὴ παραγωγὴ τῆς Ἑλλάδας.

.               Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα, ἀπευθύνουμε ἔκκληση στὴν πολιτικὴ καὶ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία τῆς χώρας νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ ἀναβάθμιση καὶ ἐνίσχυση τῶν κλασικῶν σπουδῶν στὴν ἑλληνικὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι τὸ ἔδαφος στὸ ὁποῖο ἡ Νέα Ἑλληνικὴ ριζώνει καὶ ἀνθοφορεῖ καὶ ὄχι ὁ ἀντίπαλος τῆς Νέας Ἑλληνικῆς. Καλοῦμε ἑπομένως καὶ τὶς Ἑλληνίδες καὶ τοὺς Ἕλληνες φιλολόγους νὰ βάλουν μὲ τὸν ἑαυτό τους καὶ μὲ τὴν παιδεία τοῦ τόπου ἕνα ἱστορικὸ στοίχημα: ἐπιστρατεύοντας τὸ πάθος, τὸν ἐνθουσιασμό, τὴν ἔμπνευση, τὴν εὐρηματικότητα, τὸ ταλέντο καὶ τὸ μεράκι ποὺ διαθέτουν, νὰ εἰσαγάγουν ἀλλαγὲς στὴν διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν μὲ σκοπὸ νὰ ἐμπνεύσουν στοὺς μαθητὲς τοὺς τὴν ἀγάπη καὶ τὸ σεβασμὸ γιὰ τὸ μάθημα, συμβάλλοντας ἔτσι στὴν παιδευτικὴ ἀνάκαμψη καὶ τὴν πολιτιστικὴ ἀναγέννηση τῆς χώρας.
.               Ὀφείλουμε, ἐπὶ τέλους νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι σὲ μία χώρα μὲ ὑπογεννητικότητα, ὀξύτατη οἰκονομικὴ κρίση, μαζικὴ μετανάστευση νέων ἐπιστημόνων στὸ ἐξωτερικὸ καὶ εἰσροὴ χιλιάδων μεταναστῶν καὶ προσφύγων, ἡ μεθοδευμένη ἀποκοπὴ τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι γιὰ τὴν παιδεία τοῦ τόπου ἕνα εἶδος πολιτιστικῆς γενοκτονίας, ποὺ μακροπρόθεσμα θέτει σὲ κίνδυνο τὴν ἴδια τὴν ἐθνικὴ ἐπιβίωση τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἀντίθετα, ἂν γιὰ τὴν πολλαπλὰ χειμαζόμενη Ἑλλάδα ὁ τουρισμὸς θεωρεῖται ἡ «βαριὰ βιομηχανία» της, ἡ ζωντανὴ σύνδεση τῶν Ἑλλήνων μαθητῶν μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα, καθὼς καὶ μὲ τὸν ἀξιακὸ καὶ τὸ νοηματικὸ πλοῦτο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας, ἀποτελεῖ τὴν ἰδανικότερη ἀμυντικὴ θωράκιση τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ μία ἀπὸ τὶς βασικότερες προϋποθέσεις γιὰ πολιτιστικὴ καὶ ἐθνικὴ ἀναγέννηση τῆς χώρας.
           

 Ἂς πάψουμε νὰ πριονίζουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τὸ πολιτιστικὸ κλαδί, στὸ ὁποῖο ἀκουμπᾶμε ὡς ἔθνος.
          Οἱ καιροὶ δὲν ἐπιτρέπουν νὰ «παίζομεν ἐν οὐ παικτοῖς».

          Ὁ καθένας ἂς ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του καὶ ἂς ἐκπληρώσει τὸ χρέος του.

 

Οἱ ὑπογράφοντες: (ΠΗΓΗ: professors-PhDs.com/ )

1.- Τάρταρης Χρίστος,   Διδάκτωρ Παιδαγωγικῆς, Member of New York Academy of Sciences, and , Member of Societa di Storia Patria per la Puglia sez. Di Tricase. ΕΛΛΑΣ
2.- Ἀρωνιάδου-Anderjaska Βασιλική, Ph.D. Διδάκτωρ Νευροεπιστημῶν, Μέρυλαντ, ΗΠΑ
3.- Ρῆγος Εὐάγγελος, Master Mariner, Pace University, BBA, New York – ΕΛΛΑΣ
5.- Ἰωάννου Πέτρος, Καθηγητής, Διευθυντὴς Κέντρου Μεταφορῶν Προηγμένης Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας, Λὸς Ἀντζελές, Καλιφόρνια, Η.Π.Α.
6.- Ἰωάννης Ν. Χατζόπουλος, MSCE, PhD Ὁμότιbμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου Αἰγαίου
Τ. καθηγητὴς Πανεπιστημίου CSUF, USA, Πύργοι Θερμῆς, Μυτιλήνη, 81100 ΕΛΛΑΣ
7.- Παπαδόπουλος Θ. Νικόλαος Ὄμ. Καθηγητὴς Ἰατρικῆς Α.Π.Θ. ΕΛΛΑΣ
8.- Σίνη Μάρθα Docent at the Walters Art Museum Baltimore, Maryland   U.S.A.
9.- Moschovakis Κ. Α.,, M.D., Ph.D. Professor of Physiology University of Crete
Group Leader, Computational Neuroscience Group, Institute of Applied and Computational Mathematics FORTH Ὄμ. Καθηγητὴς Ἰατρικῆς Α.Π.Θ. ΕΛΛΑΣ
10.-Οἰκονομίδης Σπύρος Διδάκτωρ Διοικητικῶν Ἐπιστημῶν Πολιτειακὸ Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας, USA
11.- Alexandraki Despina, Biology Department, University of Crete, ΕΛΛΑΣ
12.- Kakavas Maria
13.- Balopoulos Victor, Ph.D. Associate Professor Department of Civil Engineering
School of Engineering, Democritus University of Thrace Campus, Xanthi, 67100, GREECE
14.- Gatzoulis Nina, Professor Humanities, Classics and Italian University of New Hampshire USA
15.- Νεγρεπόντη-Δελιβάνη Μαρία, Πρ.Πρύτανης καὶ Καθηγήτρια στὸ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΕΛΛΑΣ.
16.- Ἀνδρεάτος Ἀντώνης, Δρ Πληροφορικῆς, Καθηγητής, Σχολὴ Ἰκάρων, ΕΛΛΑΣ.
17.- Leventouri Theodora, PhD., Professor of Physics Director, Medical Physics Program
Director, Center for Biomedical and Materials Physics Florida Atlantic University Boca Raton, FL 33431, USA
18.- Παντελὴς Δημήτριος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΕΛΛΑΣ
19.- Poularikas Alexander,   Ph.D Professor Emeritus University of Alabama, Huntsville
Huntsville Alabama, USA
20.- Ἱεραπετρίτης Δημήτρης, Δρ. Γεωγραφίας, ΕΛΛΑΣ
21.- Vardulakis Antonis I.G., Prof. Senior Member IEEE Department of Mathematics Aristotle University of Thessaloniki GREECE
22.- Χολέβας Κωνσταντῖνος , Πολιτικὸς Ἐπιστήμων, Γλυφάδα, ΕΛΛΑΣ
23.- Φούφα Ἑλένη Ἔμμ., Καθηγήτρια Ἀγγλικῆς Φιλολογίας καὶ Κινηματογράφου SUNY ERE
Buffalo NY – USA
24.- Κυριακοῦ Γεώργιος, Καθηγητὴς Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. ΕΛΛΑΣ
25.- Triantafillou Georgia, Ph.D. Professor of Mathematics Temple University, USA
26.- Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 04 Πάτρα – ΕΛΛΑΣ
27.- Dokos Socrates, PhD Associate Professor, Graduate School of Biomedical Engineerin UNSW AUSTRALIA UNSW SYDNEY NSW 2052 AUSTRALIA
28.- Νικολαΐδης Τάσος, Ὁμότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΛΛΑΣ
29.- Halamandaris Pantelis, Professor Emeritus Brandon University, Canada
30.- Κοζυράκης Κ., Ἐπικ.Καθηγητὴς Ὀδοντιατρικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, ΕΛΛΑΣ
31.- Φυτρολάκης Νικόλαος, , Ὁμότιμος καθηγητὴς Ε.Μ.Π. ΕΛΛΑΣ
32.- Ἀργυροπουλος Γιάννης, PhD, AT&T Labs Διευθυντικὸ στέλεχος τεχνικοῦ προσωπικοῦ. USA
33.- Οkos Anthony, MD, Clinical Assistant Professor of Medicine, University of Washington Medical Center Seattle, Α USA
34.- Γρυσπολάκης Ἰωακείμ, Ὁμότιμος καθηγητὴς Πολυτεχνείου Κρήτης, GREECE
35.- Bougas Ioannis, PhD, Director of Statistical Consulting Bell (Ret.) Montreal, CANADA
36.- Ρήγα Ἀλέξανδρος, Καθηγητὴς Δ.Π.Θ., GREECE
37.- Vlachos Dimitrios, PhD ., Assistant Professor, Department of Physics, University of Ioannina, Hellas
38.- Σίδερης Κοσμᾶς Κ. Ἀναπλ. καθηγητὴς Τμήματος Πόλ. Μηχανικῶν Δ.Π.Θ. GREECE
39.- Tsoka Gregory N., Prof. of Exploration Geophysics Laboratory of Exploration Geophysics Aristotle University of Thessaloniki 54124 Thessaloniki, Greece
40.- Ves Sotirios, PhD., Professor Physics Department Aristotle University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, GREECE
41.- Κουρούμαλης H., Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πᾶν. Κρήτης, GREECE
42.- Μπακάλης Ναούμ, PhD. Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν, GREECE
43.- Moraitis Nikolaos L., . Ph.D. International Relations, Comparative Politics, U.S. Foreign Policy. University of California, USA
44.- Evangeliou Christos C., Professor of Philosophy, Towson University, USA
45.-Χαμζᾶς Χριστόδουλος, Καθηγητής, Τμῆμα Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καὶ Μηχανικῶν Ὑπολογιστῶν, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης –ΕΛΛΑΣ
46.- Ἀθανασούλης Γεράσιμος, Καθηγητὴς ΕΜΠ Σχολὴ Ναυπηγῶν Μηχανολόγων Μηχανικῶν ΕΛΛΑΣ
47.- ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, PhD.( τ. Καθηγητὴς τοῦ Πὰν/μίου Ἰωαννίνων, ὑπηρετήσας καὶ σὲ Πᾶν/μία – Κέντρα Ἐρευνῶν τῶν ΗΠΑ, τοῦ Καναδᾶ καὶ τῆς Εὐρώπης). ΕΛΛΑΣ
48.- Βασιλειάδης Δαμιανός,   Δημοδιδάσκαλος, συγγραφέας, ΕΛΛΑΣ
49.- Κουμάκης Λεωνίδας, Νομικός, Συγγραφέας, ΕΛΛΑΣ.
50.- Μπαλόγλου Γεῶργος , PhD, Θεσσαλονίκη πρώην ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς πολιτειακοῦ πανεπιστημίου Νέας Ὑόρκης USA
51.- Thomais Kakouli-Duarte, PhD Research Leader EnviroCORE | Lecturer in Biosciences
Department of Science and Health Institute of Technology Carlow Kilkenny Road, Carlow IRELAND
52.- Χουλιαρὰ Ἑλένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων ΕΛΛΑΣ
53.- Παῦλος Γεώργιος, Ἀναπλ. Καθηγ. Τμ. Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καὶ Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν, Πολυτεχνικὴ Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης, ΕΛΛΑΣ.
54.- Vallianatos Evaggelos, Ph.D., former professor, author of several books, historian, Claremont, Α, USA
55.- Παπαγιάννης Γρηγόριος,   ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας στὸ Δημοκρίτειο   Πανεπιστήμιο Θράκης, ΕΛΛΑΣ
56.- Ὑψηλάντη Μαρία, Ἐπίκουρος Καθηγήτρια Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμῆμα Κλασσικῶν Σπουδῶν καὶ Φιλοσοφίας , Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
57.- Michopoulos Aristotle, Ph.D Professor & Greek Studies Chair Hellenic College, Brookline, MA USA
58.-. Magliveras Spyros S., , Ph.D. Professor Mathematical Sciences Dept. and Assoc. Director Center for Cryptology and Info. Security Florida Atlantic University Boca Raton, FL. U.S.A.
59.- Anagnostopoulos Stavros A., Professor Emeritus, University of Patras Chief Editor, Earthquakes and Structures 26500, Patras, GREECE.
60.- Arkas Evangelos, PhD London, UK.
61.- ΜΠΑΡΔΗΣ NIKOLAOS , ΙΑΤΡΟΣ, MD, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΣ
62.- Katsifis Spiros, PhD Professor and Chair, Biology University of Bridgeport, Brtidgeport CT, USA
63.- Noutsis Konstantinos, MD ex-Director Evangelismos Hospital, GREECE
64.- Fountzoulas Costas G., School of Engineering, Widener University, Philadelphia, USA
65.- Ἀντιναύαρχος Χρανιώτης Γεώργιος Π. ΠΝ (ἐα), Vice Admiral Georgios P. Chraniotis HN (ret) Ἱδρυτὴς καὶ Πρόεδρος, Founder and President Patron of the Wall Painting & Iconography Diploma, Liturgical Arts Programme, The Prince’s School of Traditional Arts, Κέντρο Νεοκλασσικὴς Γλυπτικῆς ΝΙΚΟΣ ΣΟΦΙΑΛΑΚΗΣ, The Nikos Sofialakis Center of Neoclassical Sculpture, ΕΛΛΑΣ
66.- Hatzichronoglou Lena, PhD., Prof. of Classics and Modern Greek. Prof. Of Humanities at Macomb Community College ; Founder and President of Hellenic Visions. USA
67.- Karagiannidis Iordanis, Associate Professor, Division of Digestive Diseases David Geffen School of Medicine, UCLA, USA
68.- Δρ. Δημοῦτσος Ι. Ἀνδρέας Ph.D Παραγωγικότητας, ΕΛΛΑΣ
69.-. Yfantis E.A., Ph.D. Professor of Computer Science, USA
70.- Σαραντίδης Ἀπόστολος Κανδιανού, Δάσκαλος στὴν Καβάλα καὶ Πολιτικὸς Ἐπιστήμονας ΕΛΛΑΣ
71.- Πελεκάνος Νίκος, Καθηγητὴς Τμῆμα Ἐπιστήμης & Τεχνολογίας Ὑλικῶν Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΛΛΑΣ
72.- Βαρβούνης Γεώργιος, Ph.D. Καθηγητὴς Ὀργανικῆς Χημείας, Τμήματος Χημείας, Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Ἑλλάς.
73.- Πετράκης Λεωνίδας, PhD, Chairman of Department of Applied Science and Senior Scientist (Retired), Brookhaven NationaL Laboratory, USA.
74.- Κατσέτος, Χρίστος Δ., Καθηγητὴς Ἰατρικῆς, Πανεπιστήμιο Drexel, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ
75.- Μπάτης Γεώργιος. Ὁμότιμος Καθηγητὴς ΕΜΠ, ΕΛΛΑΣ
76.- Γεώργιος Τσαπαρλής, Ph.D., FRSC, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων ΕΛΛΑΣ
77.· Zahariadis Nikolaos, Professor of International Studies, Rhodes College, USA.
78.- Παπαθανασίου Μαρω Κ., Ὁμότιμος Καθηγήτρια, Τμῆμα Μαθηματικῶν ΕΚΠΑ, ΕΛΛΑΣ
79.- Καμέας Ἀχιλλέας, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητής, Ἑλληνικὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο, ΕΛΛΑΣ
80.- Zolotas Argyrios PhD., Reader, University of Lincoln, United Kingdom Deputy Director of Research, School of Engineering UK
81.- Μπλύτας Γεώργιος, PhD, Διδάκτωρ Φυσικοχημείας, Συγγραφεύς, Τέξας, ΗΠΑ
82.- Κυριακοῦ Ἀναστασία, Φυτοπαθολόγος, ΕΛΛΑΣ
83.- Ἀναστασοπούλου Ἰωάννα , Καθηγήτρια ΕΜΠ, ΕΛΛΑΣ
84.- Lazarides Georgios Emeritus Professor, Aristotle U. of Thessaloniki, ΕΛΛΑΣ
85.- Καπιδάκης Σαράντος, Καθηγητὴς Σχολὴ Ἐπιστήμης τῆς Πληροφορίας καὶ Πληροφορικῆς
Ἰόνιο Πανεπιστήμιο, ΕΛΛΑΣ
86.- Papadopoulos Kyriakos, Professor of Chemical & Biomolecular Engineering Tulane University New Orleans -USA
87.- Συγκλητὴ Πελίδου, Ἐπίκ. Κάθ. Νευρολογίας Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων , Ἑλλάδα
88.- Κατσιμάνης Κυριάκος, Docteur d’Etat ἒς Lettres (Paris-Sorbonne) Ἔπ. Καθηγητὴς Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐπιτ. Σύμβουλος-Τ. Ἀντιπρόεδρος τοῦ Παίδ.. Ἰνστιτούτου-ΕΛΛΑΣ
89.- Κανελλόπουλος Νικόλαος, Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος Ἰονίου Πανεπιστήμιου. Καθηγητὴς Ἐφαρμογῶν Πληροφορικῆς. Τμῆμα Τεχνῶν Ἤχου καὶ Εἰκόνας, ΕΛΛΑΣ
90.- Poularikas Αlexander,   Ph.D. Professor Emeritus, Author, University of Alabama, USA
91.- Παπαμαρινόπουλος Σταῦρος Π. , τ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πατρών, ΕΛΛΑΣ
92.- Economou Eleftherios , Emeritus Professor, University of Crete, HELLAS
93.- Ἠλίας Σταμπολιάδης, Καθηγητής, Πολυτεχνεῖο Κρήτης, ΕΛΛΑΣ
94.- Vassiliou Y., Emeritus Professor, Director ICCS – National Technical University of Athens, GREECE
95.- Καλογερὰς Ἀθανάσιος, Κύριος Ἐρευνητής, Ἐρευνητικὸ Κέντρο ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ
96.- Δεριζιώτης Δημήτρης Ι. Ὄμ. Καθηγητὴς τοῦ ΕΚΠΑ, ΕΛΛΑΣ
97.- Κανάρης Τσίγκανος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ΕΛΛΑΣ
98.- Sakkas Lazaros, MD, DM, PhD(UK), FRCP(UK) Professor of Medicine and Rheumatology
University of Thessaly, ΕΛΛΑΣ
99.- Synodinou Clairy
100.- Ὑποναύαρχος ἐ.α. Σωτήριος Γεωργιάδης Π.Ν., Διπλωματοῦχος Ναυπηγός του Royal Naval College, Greenwich, London, England – ΕΛΛΑΣ
101.- Παπαθεοδώρου Γιῶργος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πατρών, ΕΛΛΑΣ
102.- Μανιᾶς Στέφανος, Καθηγητὴς Ἐθνικοῦ Μετσόβιου Πολυτεχνείου-ΕΛΛΑΣ
103.- Γρουμπὸς Πέτρος Π. , Καθηγητὴς Τμῆμα Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καὶ Τεχνολογίας Ὑπολογιστῶν Πανεπιστήμιο Πατρών, ΕΛΛΑΣ
104.- Τζάνος Κώστας, Δρ Πυρηνικῆς Τεχνολογίας, USA
105.- Μήτσης Μιχάλης Χ., Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Χειρουργικῆς – Μεταμοσχεύσεων Ἰατρικὸ Τμῆμα, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, ΕΛΛΑΣ
106.- Κοσμᾶς Κ. Σίδερης, Ἀναπλ. καθηγητὴς Τμήματος Πολιτικῶν Μηχανικῶν ΔΠΘ, ΕΛΛΑΣ
107.- Nikolakopoulos Konstantinos, PhD, Prof., Orthodoxe Theologie, Universitat Munchen, GERMANY
108.- Kotsakis Evangelos, PhD, Electronic and Electrical Engineering, Joint Research Center of the European Commission, ITALY
109.- Stergianopoulos Panagiotis, , Economist Prof.(Ret.) Connecticut State University, USA
110.- Vice Admiral Georgios P. Chraniotis HN (ret)   Founder and President Patron of the Wall Painting & Iconography Diploma, Liturgical Arts Program, The Prince’s School of Traditional Arts, ΕΛΛΑΣ
111.- Παπακώστας Στέφανος, Μ.Β.Α (University of Texas at El Paso), Πρώην καθηγητὴς τῶν ἀμερικανικῶν κολλεγίων, Southeastern College, Deree College, University of Indianapolis (Athens Campus) ΕΛΛΑΣ
112.- Politis Dimitris, Distinguished Professor of Mathematics University of California, San Diego USA
113.- Alexandrakis George C., Distinguished Professor Emeritus, University of Miami, USA
114.- Yiacoumettis Andreas, Prof. ESPRAS President President UEMS Section Plast. Rec. & Aesth. Surgery USA
115.- Κλάδη Μαριάνθη, πρώην ἐπίκουρη καθηγήτρια, Παντεῖο πανεπιστήμιο, ΕΛΛΑΣ
116.- Tryphonopoulos Demetrios P., Dean, Faculty of Arts & of Graduate Studies Professor, Department of English and Creative Writing, Brandon University Adjunct Professor, Department of English and Creative Writing, University of New Brunswick Editorial Collective, Paideuma: Modern and Contemporary Poetry and Poetics Secretary, Ezra Pound Society Brandon University, USA
117.- Kodogianidis Nikolaos, PhD, Former professor of Mathematics Electrical Engineer
Fred Wilson & Associates Jacksonville, FL. USA
118.- Φουντόπουλος Παναγιώτης, Δρ Ἠλεκτρολόγος Μηχανικὸς Ε.Μ.Π., ΕΛΛΑΣ
119.- Σπυρονικόλας Χοϊδᾶς, Ὁμότιμος Καθηγητὴς ΕΚΠΑ, ΕΛΛΑΣ
120.- Τσίρκα Ἄννα, Παιδοκαρδιολόγος, Ἐπίκεντρο. Κάθ. Παιδιατρικῆς Ἰατρικὴ Σχολὴ
Πανεπιστήμιο Tufts, USA
121.- Christodoulou Niki, PhD, Associate Professor of Curriculum and Instruction
DEPARTMENT OF ADVANCED STUDIES AND INNOVATION, COLLEGE OF EDUCATION Augusta University, USA
122.- Yiacoumettis Andreas, PhD., ESPRAS President President UEMS Section Plast. Rec. & Aesth. Surgery HELLAS
123.- Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη Ἑλένη, Ὁμότιμη Καθηγήτρια Ἰονίου Πανεπιστημίου, ΕΛΛΑΣ
124.- Tsatsanifos Christ, PhD.,   Tunnel Expert QIRP Department QATAR
125.- Petros Ethel Petrou, PhD Professor, Chair-Physics Dept. Erie Community College-South Campus Orchard Park, 14127, NY, USA
126.- Ἀθανασούλης Γεράσιμος, Καθηγητὴς ΕΜΠ Σχολὴ Ναυπηγῶν Μηχανολόγων Μηχανικῶν, ΕΛΛΑΣ
127.- Κατσιφαράκης Κώστας, Καθηγητής, Τμῆμα Πολιτικῶν Μηχανικῶν, ΑΠΘ ΕΛΛΑΣ
128.- Παληὸς Λεωνίδας, Καθηγητὴς Τμῆμα Μηχανικῶν Η/Υ καὶ Πληροφορικῆς Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, ΕΛΛΑΣ
129.- Καρανικόλας Παῦλος, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γεωπονικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Ἀγροτικῆς Οἰκονομίας καὶ Ἀνάπτυξης, ΕΛΛΑΣ
130.- Κουρούμαλης Ἠλίας, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Γαστρεντερολογίας Ἰατρικῆς Σχολῆς aΠαν. Κρήτης, ΕΛΛΑΣ
131.- Χριστοφόρου Εὐάγγελος Β. Καθηγητὴς ΕΜΠ Σχολὴ Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καὶ Μηχανικῶν Ὑπολογιστῶν, ΕΛΛΑΣ
132.-Κραββαριτης Δ. Ὄμ. Καθηγητὴς ΕΜΠ, ΕΛΛΑΣ
133.- Κωνσταντόπουλος Ἰωάννης Β. Ὁμότιμος Καθηγητὴς Universite Libre de Bruxelles
πρώην Καθηγητὴς Σ.Ν.Δοκίμων, ΕΛΛΑΣ
134.- Κατσούφης Ἠλίας Κώνστ., Ὁμότ. Καθηγ. Ε.Μ.Πολυτεχνείου, ΕΛΛΑΣ
135.- Panos Niarchos, Indiana University, [Ret. H.R. Administrator] USA
136.- Δεληγιάννης Ἰγνάτιος, Καθηγητὴς Ἀλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΕΛΛΑΣ
137.- Patitsas Tom A. J., PhD, Professor Emeritus, Physics Laurentian University
Sudbury, ON, CANADA
138.-   Spyridakis Stylianos V., PhD, Professor of Ancient History University of California, Davis USA
139.- Ἀναστάσιος Μπούντης, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πατρών, Ἀντεπιστέλλον Μέλος Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Μέλος Εὐρωπαϊκῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνῶν (Salzburg), ΕΛΛΑΣ
140.- Παπαϊωάννου Γεώργιος, ἐπίκ. καθηγητής, Τμῆμα Ἀρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας καὶ Μουσειολογίας, Ἰόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Ἑλλάδα
141.- Ξανθάκη-Καραμάνου Γεωργία, Ὁμότ. Καθηγήτρια Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων, Ἀντιπρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Κλασσικῶν Σπουδῶν (F.I.E.C.) ΕΛΛΑΣ
142.- Τζαμπίρας Γ. Κάθ. ΕΜΠ Σχολὴ Ναυπηγῶν Μήχ. Μήχ. ΕΛΛΑΣ
143.- Deligiannis Konstantinos, GE Healthcare General Manager SouthEastern Europe
144.- Μαγκλιβέρας Σπύρος, Professor, Mathematical Sciences & Assoc. Director CCIS Florida Atlantic University, USA
145.- Talelli Olympia, Professor, Univ. National and Kapodistrian Univ. of Athens, ΕΛΛΑΣ
146.- Στουρνάρας Γεώργιος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Τμῆμα Γεωλογίας καὶ Γεωπεριβάλλοντος, ΕΛΛΑΣ
147.- Μαρσέλος Μάριος-Ἀθανάσιος, MD, PhD, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Φαρμακολογίας, Ἰατρικὸ Τμῆμα Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, ΕΛΛΑΣ
148.- Λευτάκη Μαρία Ἀλεξ. πρώην Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, ΕΛΛΑΣ
149.- Kontos John, Emeritus of Univ. of Athens ΕΛΛΑΣ
150.- Καρκαμπούνας Σπυρίδωνος, Phd., Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Φυσιολογίας Ἐργαστήριο Πειραματικῆς Φυσιολογίας, Μονάδα Περιβαλλοντικῆς Φυσιολογίας Ἰατρικὴ Σχολὴ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων ΕΛΛΑΣ
151.- Sangvinatsos Andonios, Economist, Pacific Investment Company, Newport Beach, Α USA.
152.- Tzika A. ,Aria, Ph.D Director of the NMR Surgical Laboratory Department of Surgery Massachusetts General Hospital and Shriners Burns Institute Harvard Medical School, USA
153.- Savaki Helen, Professor, Medical Faculty, University of Crete HELLAS
154.- Angelopoulos Nikiforos V., Professor of Psychiatry, Medical School, University of Thessaly, HELLAS
155.- Βουδριᾶς Εὐάγγελος, Τμῆμα Μηχανικῶν Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΕΛΛΑΣ
156.- Γρηγόρης Παπαγιώτης, Πολιτικὸς Μηχανικὸς Πανεπιστήμιο Michigan USA Πτυχειο Ἀνωτ. Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ΕΛΛΑΣ
157.- Bountis Anastasios (Tassos), Professor, Corresponding Member of Academy of Athens Member of European Academy of Sciences and Arts Department of Mathematics
University of Patras ΕΛΛΑΣ
158.- Ἀλμπούρα Εὐστρατία, MScPsy, Developmental Licensed Psychologist, Ἀθήνα, ΕΛΛΑΣ.
159.- Ἀρταβάνης Μάνθος, Πρ. Πρόεδρος καὶ CEO τῆς AIG Life στὴν Τσεχία καὶ Βουλγαρία, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος γιὰ τὴν Ἀνάπτυξη τῆς Ἑλληνοκινεζικῆς Φιλίας, Ἀθήνα, ΕΛΛΑΣ.
160.- Κουτσοῦκος Πέτρος, Καθηγητὴς Τμήματος Χημικῶν Μηχανικῶν Πανεπιστημίου Πατρών, ΕΛΛΑΣ
161.- Μέρμηγκας Ἐλευθέριος, (τ.) Καθηγητής, State University of New York at Buffalo, Η.Π.Α.
162.- Benos Nikos, PhD, Assistant Professor, Department of Economics, University of Ioannina, University Campus, ΕΛΛΑΣ
163.- Kornilaki Ekaterini, PhD, Associate Professor in Developmental Psychology, University of Crete, Department of Preschool Education, Gallos Campus Rethymnon Crete, GREECE
164.- Strataridaki Anna, Associate Professor of Ancient History Faculty of Education University of Crete, GREECE
165.- Ἀλεβίζος Γιάννης , Καθηγητὴς φυσικῆς στὸ 7ο Λύκειο Ἀθηνῶν, ΕΛΛΑΣ
166.- Athanassiadou Aglaia, Professor Emeritus, University of Patras Medical School HELLAS
167.- Kalliopi (Popy) A. Roubelakis-Angelakis, M.S., Ph.D., Professor of Plant Physiology & Biotechnology ex President & Secretary General of FESPB Department of Biolog Heraklion HELLAS
  1. Δημήτριος Παντελής, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
169.-Gatzoulis Vassilios (Bill) President of Hellenic Society PAIDEIA of New Hampshire USA
170.- Γκίνης Στέλιος ( Ph.D ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ Ὁμότιμος καθηγητὴς ΕΛΛΑΣ
171.- Papadopoulos A. P. (Tom) r. Senior Research Scientist, and Adjunct Professor (Guelph, Laval)Windsor, Ontario, CANADA
172.- Τσουγκαράκης Δημήτριος, , Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἰονίου Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης ΕΛΛΑΣ
173.- Tsiotas Georgios K., Assist. Professor in Quantitative Methods, Department of Economics,University of Crete, Panepistimioupolis Gallou, 74100, Rethymnon-HELLAS
174.- Rozos Dimitrios, r. Associate Professor of NTU HELAS
175.- Πανοσκάλτσης Βασίλης Π., M.S., M.A., Ph.D. University of California at Berkeley
Καθηγητὴς Πολυτεχνικὴ Σχολὴ ΔΠΘ – HELLAS
176.- Καλδὴ Μιράντα, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Διεύθυνσης Χορωδίας Μέλος Συμβουλίου Ἱδρύματος ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ –ΕΛΛΑΣ
177.- Κωνσταντὴ Μαρία, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Τμῆμα Ἰατρικῆς Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων – ΕΛΛΑΣ
178.- Μελακοπίδης Κώστας τ. Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Διεθνῶν Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου – ΚΥΠΡΟΣ
179.- Ἀντωνοπούλου- Χαραλαμποπούλου Εὐγενία, Ἔπ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ – ΕΛΛΑΣ
180.- Κουτσελίνη Μαίρη, Πανεπιστήμιο Κύπρου – ΚΥΠΡΟΣ
181.- Βογιατζὴς Ἀλέξανδρος Β. Βογιατζὴς Καθηγητὴς – ΕΛΛΑΣ
182.- Πδαράκος Εὐάγγελος, Καθηγητὴς Πολυτεχνείου Κρήτης – ΕΛΛΑΣ
183.- Louis Euripidis N. PhD., Associate Professor Department of Information and Communication Systems Engineering University of the Aegean – HELLAS
184.- Δημήτρης Νατσιὸς δάσκαλος-θεολόγος Κιλκὶς – ΕΛΛΑΣ
185.- Κώστας Μελακοπίδης, τ. Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Διεθνῶν Σχέσεων,   Πανεπιστήμιο Κύπρου ΚΥΠΡΟΣ
186.- Konstantinos Korosis Associate Professor of Sociology Faculty of Education University of Crete – ΕΛΛΑΣ
187.- Konstantinos Korosis Associate Professor of Sociology Faculty of Education University of Crete – ΕΛΛΑΣ
188.- Κοσμᾶς Κ. Σίδερης Ἀναπλ. καθηγητὴς Τμ. Πολιτικῶν Μηχανικῶν ΔΠΘ – ΕΛΛΑΣ
189.- Σπύρος Κ. Κρήτας, PhD Ἀναπλ. καθηγ Μικροβιολογίας καὶ Λοιμωδῶν Νοσημάτων Κτηνιατρικῆς ΑΠΘ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – ΕΛΛΑΣ
190.- Μοσχονᾶς Ν.Γ., Ἱστορικός, ὁμότιμος Διευθυντὴς Ἐρευνῶν, Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν (Ἀθήνα) – ΕΛΛΑΣ
191.- Karayanni Despina, MBA, Ph.D. in Marketing Associate Professor of Marketing Department of Business AdministrationSchool of Business University of Patras, ΕΛΛΑΣ

ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΜΠΛΟΓΚΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK


                                 ppdont.blogspot.com/

                                  ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

 

πηγή- http://ppdont.blogspot.gr/2016/10/facebook.html

Gazarte: Οκτώ Ρώσσοι ποιητές τραγουδούν ελληνικάπηγή-http://pylitonfilon.blogspot.gr/2016/10/gazarte.html

Γιατί έξω οι μετανάστες από τα σχολεία;


multiculti

 από lakwnikos

Μετά τα πρόσφατα γεγονότα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης όπου ο Σύλλογος Γονέων δεν επέτρεψε παιδιά μεταναστών να παρακολουθήσουν στο δημόσιο σχολείο των παιδιών τους, ας μην πέσουμε στην παγίδα του να σπεύσουμε επηρεασμένοι από τις εκδηλώσεις των ΜΜΕ και της πολιτικής ορθότητας να κατηγορήσουμε δεξιά και αριστερά καλλιεργώντας το μίσος και την διχόνοια. Αυτός ακριβώς νομίζω είναι και ο στόχος… αντί να κοιτάξουμε υπό ποιες συνθήκες ξεκινούν τα σχολεία ανά την Ελλάδα, με τι προβλήματα και ελλείψεις, ασχολούμαστε με τον «αφρό» του παιχνιδιού των εντυπώσεων χωρίς κανείς να έχει τη διάθεση να αγγίξει το θέμα βαθύτερα.


Ναι, συγχαίρω τις θέσεις και τις αντιδράσεις των γονέων και του Συλλόγου! Είναι φανερό ότι θα πρέπει πια να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, με ψυχραιμία και χωρίς ίχνος ρατσισμού, αφού ο καθ ύλην αρμόδιος, οι πολιτικοί μας δηλαδή, δεν έχουν ούτε το σθένος να λάβουν δύσκολες αποφάσεις ούτε και τη διάθεση. Επομένως, εναπόκειται στις εκάστοτε ομάδες ανθρώπων –είτε είναι Σύλλογοι, είτε Φορείς και Σωματεία- να «εξαναγκάζουν» τους ιθύνοντες ώστε να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις. Το παράδειγμα αυτό θα πρέπει να το ακολουθήσουμε όλοι όσοι ακόμα έχουμε αντισώματα και θέλουμε να βοηθήσουμε την πατρίδα και τα παιδιά μας δείχνοντας το δρόμο.
Για όσους τώρα έχουν μέσα τους αυτή την «ενόχληση» ότι αυτό δεν είναι σωστό, να σημειώσω ότι έχουν δίκιο. Σαφώς και δεν είναι σωστό. Όμως δεν φταίνε οι γονείς ούτε τα παιδιά για αυτό. Πώς να ενταχθούν τα παιδιά των μεταναστών σε ένα ελληνικό σχολείο; Με τι προϋποθέσεις; Με τι κανόνες; 

Με τι βιβλία; Με τι δασκάλους; Με τι πρόγραμμα; Βγήκε κάποια απόφαση από το Υπουργείο που θα καθορίζει πως θα γίνεται αυτή η ένταξη; Πώς να γίνει η ενσωμάτωση και η παρακολούθηση σε ένα σχολείο και με μια παιδεία η οποία νοσεί εξ ορισμού; Όσο προσθέτουμε βάρος σε ένα οικοδόμημα που έχει ήδη ρωγμές στα θεμέλια, τόσο αυτό κινδυνεύει να καταρρεύσει και να μας πλακώσει. Και όσο περνά ο χρόνος χωρίς σοβαρές ενέργειες, τόσο ανθεί η παραφιλολογία και πλάθονται σενάρια που σκοπό έχουν είτε να κερδίσουν εντυπώσεις και ακροαματικότητα είτε να προωθήσουν πασαλείμματα που θα αποβούν μοιραία για αμφοτέρους.

Αναγνωρίζω ότι είναι πάγια τακτική, και πια βγαίνει αυθόρμητα σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με το τι είναι τελικά πολιτικά ορθό, να δημιουργούνται αντιδράσεις. Και μέχρι πρότινος μέχρι εκεί αναλωνόμασταν. Όμως, αναγνωρίζω επίσης ότι πίσω από όλα αυτά κρύβονται σκοπιμότητες και συμφέροντα. Τρανό παράδειγμα, η άλωση της Ευρώπης από τόσους μετανάστες στο όνομα της πολιτικής ορθότητας! Χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς κανένα πρόγραμμα, χωρίς κανένα περιθώριο ή χρόνο αντίδρασης από κανέναν. Όλοι παραμείναμε θεατές σε ένα θέμα τόσο μεγάλο που περνά σαν χείμαρρος και σαρώνει στο πέρασμά του… ίσως ήρθε επιτέλους η ώρα κάποιον αντιδράσεων, ώστε να αναγκαστούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι και που νοιάζονται να πάρουν τα μέτρα που πρέπει ώστε να ωφεληθούμε όλοι!
Ας ενώσουμε λοιπόν όλοι τις φωνές μας και τις διαμαρτυρίες μας και ας τις κατευθύνουμε προς αυτούς που και δημιούργησαν το πρόβλημα και πρέπει να το λύσουν. Ας στηρίξουμε όλους αυτούς που θέλουν να αποφύγουν τα χειρότερα και απαιτούν ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα και τα παιδιά μας και ας τους μιμηθούμε όταν θα έρθει η σειρά μας.

πηγή-https://koinonikianatoli.wordpress.com/2016/09/14/

Μήπως είσαι δωρητής οργάνων χωρίσ να το γνωρίζεις;

Αν συμβαίνει να μην το γνωρίζεις πρέπει να ενημερωθείς.  Τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Μέχρι τον Ιούνιο του 2013 αν ήθελες να γίνεις δωρητής οργάνων σώματος για μεταμοσχεύσεις έπρεπε να το δηλώσεις γραπτώς στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και να μπεις στη σχετική λίστα.

Τώρα έχει συμβεί το ανάποδο. Δημιουργήθηκε νέα λίστα στον ΕΟΜ και καταγράφονται πλέον όσοι έχουν δηλώσει γραπτώς ότι δε θέλουν να είναι δωρητές οργάνων σώματος. Όσοι δεν κάνουν γραπτή δήλωση ότι δεν επιθυμούν να είναι δωρητές σώματος, αυτοί θεωρούνται αυτόματα ότι έχουν συναινέσει στο να τους αφαιρέσουν τα όργανα για μεταμόσχευση σε περίπτωση που καταστούν «εγκεφαλικά νεκροί «.

Αυτό υπαγορεύει ο Νόμος 3984/2011 που άρχισε να ισχύει από τον Ιούνιο του 2013. Είναι η περίφημη διάταξη της «εικαζόμενης» συναίνεσης που έφερε ως νομοσχέδιο στη Βουλή τον Ιούνιο του 2011 ο τότε Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος.

Το νομοσχέδιο, το οποίο ξεσήκωσε τότε θύελλα κοινωνικών αντιδράσεων ψηφίστηκε και έγινε νόμος του Κράτους στις 15/6/2011, μέσα σε μια Βουλή που είχε περικυκλωθεί από χιλιάδες πολίτες που διαδήλωναν αγανακτισμένοι την αντίθεσή τους στην παράδοση της χώρας στο μνημόνιο.

Η αντισυνταγματική αυτή διάταξη περιορίστηκε 10 μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2012 με ειδική διάταξη στο Νόμο 4075, σύμφωνα με την οποία τον τελευταίο λόγο για την αφαίρεση των οργάνων θα έχουν οι συγγενείς του υποψήφιου δότη, οι οποίοι θα μπορούν να αρνηθούν. Αυτή η βελτίωση του Νόμου είναι σημαντική καθώς με το Νόμο 3984 οι συγγενείς δεν είχαν καν το δικαίωμα να αρνηθούν την αφαίρεση των οργάνων από τον άνθρωπό τους.

Παραμένει ωστόσο η ανάποδη λίστα στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, στην οποία καταγράφονται πλέον όσοι δεν επιθυμούν να είναι δωρητές οργάνων σώματος, έτσι ώστε όλοι οι άλλοι να θεωρούνται υποψήφιοι εθελοντές δωρητές οργάνων σώματος.

Η πρωτοφανής αυτή αντιστροφή εμπλέκει αυτόματα όλους τους πολίτες σε μια υποχρέωση γραπτής δήλωσης στον ΕΟΜ προκειμένου να μη συμβεί κάποτε στο μέλλον το απροσδόκητο, πλην όμως πιθανό στατιστικά, να τους αφαιρέσουν τα όργανα προς μεταμόσχευση. Τέτοια αντιστροφή δε συμβαίνει σε καμιά άλλη δημόσια διαδικασία.

Είναι βέβαιο ότι η πλειοψηφία των πολιτών δε γνωρίζει καν αυτή την υποχρέωση και δε γνωρίζει ότι εμπλέκεται αυτόματα σε διαδικασίες αφαίρεσης οργάνων και μεταμοσχεύσεων. Είναι βέβαιο επίσης ότι οι περισσότεροι θα αμελήσουν να κάνουν τη γραπτή δήλωση στον ΕΟΜ.

Οι προθέσεις των εμπνευστών της «εικαζόμενης» συναίνεσης φαίνεται ότι ήταν να αυξήσουν τον αριθμό των δοτών εκμεταλλευόμενοι ακριβώς αυτήν την βέβαιη προοπτική, δηλαδή να υπάρξουν πολλοί που θα αμελήσουν να κάνουν γραπτή δήλωση άρνησης δωρεάς οργάνων και έτσι να μετατρέπονται αυτόματα σε υποψήφιους δότες.

Η νέα διάταξη που λέει ότι » οι συγγενείς θα έχουν τον τελευταίο λόγο», μειώνει τον απάνθρωπο και αντισυνταγματικό χαρακτήρα  της «εικαζόμενης» συναίνεσης, όμως δεν τον εξαλείφει γιατί δεν προσδιορίζεται κατ’ αρχήν η συγγένεια και δεύτερο θα υπάρξουν περιπτώσεις που δε θα βρίσκονται οι συγγενείς ή δε θα υπάρχουν. Εξ άλλου δεν είναι βέβαιο ότι οι όποιοι συγγενείς βρεθούν γνωρίζουν την επιθυμία του υποψήφιου δότη.

Οι αντισυνταγματικές και απάνθρωπες διαστάσεις του Νόμου 3984 παραμένουν έστω και αποδυναμωμένες και θα πρέπει να εξαλειφθούν τελείως με νέα νομοθετική πρωτοβουλία στην οποία να περιλαμβάνεται η αντιστροφή της ανάποδης λίστας του ΕΟΜ, δηλαδή να κάνουν γραπτή δήλωση μόνο αυτοί που θέλουν να γίνουν δωρητές οργάνων σώματος για μεταμοσχεύσεις.

Οι μεταμοσχεύσεις δεν είναι αυτό που περιγράφουν οι διαφημιστικές καμπάνιες, δηλαδή ένα δώρο που δίνει σε άλλους κάποιος που χάνει τη ζωή του. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ηθικά, νομικά και κοινωνικά θέματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για να αποφασίσουν αν θέλουν να γίνουν δωρητές οργάνων σώματος. Η άγνοια και η παραπλάνηση δεν έχουν θέση σε αυτή τη διαδικασία.

Η Παγίδα της Δωρεάς οργάνων – Πως και γιατί ένας εθελοντής δωρητής άλλαξε την απόφασή του

Γιατί οι “εγκεφαλικά νεκροί” δεν είναι νεκροί. Εξαιρετική επιστημονική ανάλυση – σχόλιο στη Δημόσια Διαβούλευση

Περιστατικά ανάνηψης

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ! -ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΜ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

 Πως ψηφίστηκε η διάταξη της «εικαζόμενης συναίνεσης» στη Βουλή και άλλα σχετικά

Εμπόριο οργάνων – μια φρικτή πραγματικότητα

πηγή- https://freepeoplenow.wordpress.com/2013/06/25/3843/#more-3843

Moby & The Void Pacific Choir - Are You Lost In The World Like Me (Offic...

Πρόσκληση Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ.) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: "Κατοχή, τότε και τώρα".


Προσκληση

Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ.) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: "Κατοχή, τότε και τώρα".
Ομιλητές:

Δημήτρης Καζάκης, Γενικός Γραμματέας του Ε.ΠΑ.Μ.

Νίκος Καραβέλος, Δικηγόρος - Συγγραφέας

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00μμ

Αμφιθέατρο Δημαρχείου Ηλιούπολης

Σοφ. Βενιζέλου & Πρωτόπαππα


πηγή- http://www.epamhellas.gr/2016/10/23

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός…