Ζητούμε από την Τουρκία την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων αξιωματικών που κρατούνται παράνομα.

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ


 «Κατὰ τὰς ἐπισήμους ταύτας ἡμέρας [τῆς Κυριακῆς καὶ τῶν μεγάλων ἑορτῶν] οὐδὲν ἄλλο βλέπομεν εἰμὴ ἀτμομύλους ἐργαζομένους μετὰ βίας….[ὁ ἐργάτης]….καταδεδικασμένος ὢν πάντοτε νὰ μὴ ἀκούσῃ λειτουργείαν, νὰ μὴ αἰσθανθῇ ἐπὶ τῆς ζωῆς του τὶς ἡ ἡμέρα ἡ ἀφιερωμένη εἰς τὸν Κύριον, κατασταίνεται πᾶν ἄλλο ἢ ἀφοσιωμένος εἰς τὸν προϊστάμενόν του». Αὐτὰ μεταξὺ ἄλλων γράφει ἀνώνυμος ἐργάτης/ὑπηρἐτης ἐργοστασίου σὲ ἐπιστολή του ποὺ δημοσιεύεται στὸ φύλλο τῆς 21.6.1871 τῆς ἐφημερίδας «Περιστερὰ» τοῦ Πειραιᾶ, μὲ αἴτημα τὴν καθιέρωση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς.
Σήμερα, 152 χρόνια μετά, ἡ κατάκτηση αὐτὴ τῶν ἐργαζομένων ἔρχεται νὰ ἀμφισβητηθεῖ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Σαμαρᾶ, μὲ τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς γιὰ τὰ καταστήματα μὲ ἐμβαδὸ μικρότερο ἀπὸ 250 τ.μ.. Πρόσχημα: νὰ τοὺς παρασχεθεῖ  ἡ δυνατότητα νὰ αὐξήσουν τὸν τζίρο τους.
Ὅμως, μὲ καθημαγμένο τὸ λαϊκὸ καὶ μέσο εἰσόδημα, στὸ ὁποῖο ἀπευθύνονται κατὰ κύριο λόγο τὰ μικρὰ καταστήματα, εἶναι ἀστεῖο νὰ ἰσχυρίζεται κανεὶς ὅτι ἡ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς θὰ βοηθήσει τὸν τζίρο καὶ θὰ δώσει κίνητρα στὸν κόσμο νὰ ψωνίσει. Ὁ χρόνος γιὰ ψώνια μέσα στὴν ἑβδομάδα φτάνει καὶ περισσεύει. Τὰ χρήματα εἶναι ποὺ λείπουν στοὺς ὑποψήφιους καταναλωτές, τοὺς ὁποίους ἔχει ἤδη ἐξαθλιώσει ἡ ταξικὴ πολιτικὴ τῶν μνημονίων
Πέρα ἀπὸ τὰ παραπάνω αὐτονόητα, στὴν πραγματικότητα, τὸ μέτρο ποὺ ἐξαγγέλθηκε πλήττει ἀντὶ νὰ βοηθήσει τὶς μικρὲς ἐπιχειρήσεις, διότι τὶς ἐμπλέκει στὴ δίνη ἑνὸς ἀνελέητου μεταξύ τους ἀνταγωνισμοῦ. Ὅποιος ἀνοίξει τὴν Κυριακὴ θὰ ἐπιβαρυνθεῖ μὲ τὶς ἐπιπλέον ἀμοιβὲς τοῦ προσωπικοῦ, ποὺ εἶναι κατὰ τὰ ἰσχύοντα αὐξημένες καὶ θὰ δουλέψει σὲ βάρος ὅποιου δὲν ἔχει τέτοια δυνατότητα. Μοιραῖα λοιπὸν ὁ τελευταῖος θὰ μπεῖ στὸ περιθώριο καὶ θὰ κλείσει.
Οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις ὁδηγοῦνται στὴν ἐξοντωτικὴ ἐργασία τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν τὴν ἑβδομάδα, ἀφοῦ ἂν κλείνουν τὴ Δευτέρα θὰ χάσουν τὰ ὅποια «ὀφέλη» ἀπὸ τὴ λειτουργία τους τὶς Κυριακές. Θὰ πληγοῦν ἰδιαίτερα οἱ οἰκογενειακὲς ἐπιχειρήσεις, ἀφοῦ μὲ τὴν ἐργασία τῆς Κυριακῆς δὲν θὰ ἔχουν οὔτε μιὰ μέρα ἐλεύθερη.  
Ἀπὸ κοντὰ θ’ ἀκολουθήσει, πρὸς ἐνίσχυση τοῦ μέτρου καὶ ἡ μείωση ἢ κατάργηση τῆς πρόσθετης ἀμοιβῆς γιὰ ἐργασία τὴν Κυριακή, ἀφοῦ αὐτὴ πλέον δὲν θὰ εἶναι ἀργία. Ἄλλωστε, ἔχει ἀποδειχθεῖ πλέον ὅτι ἡ κρίση εἶναι μιὰ καλὴ ἀφορμὴ γιὰ τὸ γενικότερο ξεχαρβάλωμα τῶν δικαιωμάτων τῶν ἐργαζομένων στὴν εὐρωζώνη. Μὲ αὐτὴ τὴν προοπτική, ἡ κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς γιὰ τὰ μικρὰ καταστήματα εἶναι μόνο τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴ γενικευμένη κατάργησή της, ἡ ὁποία καὶ θὰ ἐπιβληθεῖ σταδιακά.
Στὴν πραγματικότητα ὅμως, οἱ οἰκονομικὲς παράμετροι καὶ τὸ πλῆγμα στὰ δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων εἶναι μία μόνο πτυχὴ τοῦ συνολικότερου πλήγματος ποὺ δέχονται ἡ κοινωνία μας καὶ ὁ πολιτισμός μας. «Βίος ἀνεόρταστος μακρὰ ὁδὸς ἀπανδόχευτος.», ἔλεγε ὁ Δημόκριτος στὴν ἀρχαιότητα. Καὶ οἱ Ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας πολλὲς φορὲς περιλαμβάνουν στὴν ἀρχή τους τὸ «Δεῦτε πάντες οἱ φιλέορτοι…».
Ἡ Κυριακὴ δὲν εἶναι ἁπλὸ «ρεπό». Εἶναι μέρα Λαμπρῆς, μέρα γιορτῆς, μὲ τὴν ὁποία ἀρχίζει ἡ καινούργια ἑβδομάδα. Μιὰ μέρα ποὺ ἔγινε «διὰ τὸν ἄνθρωπον» καὶ ποὺ ἔχει ἀνάγκη ὁ κάθε ἄνθρωπος νὰ ἀναπαυθεῖ, νὰ τὴ δεῖ ξεχωριστά, νὰ ἀποτοξινωθεῖ ἀπὸ τὶς ἔγνοιες τῆς ὑπόλοιπης ἑβδομάδας. Καὶ τοῦτο μᾶς περιλαμβάνει ὅλους, τόσο ὡς ἐργαζομένους ὅσο καὶ ὡς «καταναλωτές». Ἡ Κυριακὴ μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ λειτουργεῖ καὶ ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς οἰκογενειακῆς συνοχῆς.
 «Ἂν εἶσθε ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ…τὴν Κυριακὴν νὰ τὴν φυλάγετε…»
Στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, ὅταν δὲν εἴχαμε δικό μας κράτος νὰ τὴν καθιερώσει, ἡ τήρηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας ἐπαφιόταν στὴ συνείδηση τῶν ὑποδούλων καὶ ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴ διατήρηση τῆς συνοχῆς τους σὲ μία πολυεθνικὴ κοινωνία.
Ὁ Πατροκοσμᾶς προέτρεπε: «Τὴν φυλάγετε τὴν Κυριακήν; Ἂν εἶσθε χριστιανοί, νὰ τὴν φυλάγετε. (…) Καὶ ἂν τύχῃ ἀνάγκη καὶ θέλῃς νὰ πωλήσῃς πράγματα φαγώσιμα τὴν Κυριακήν, ἐκεῖνο τὸ κέρδος μὴ τὸ σμίγεις εἰς τὴν σακκούλα σου, διότι τὴν μαγαρίζει. Ἀλλὰ δώσέ τα ἐλεημοσύνην, διὰ νὰ σᾶς φυλάγῃ ὁ Θεός.»
 Καὶ σήμερα καλούμαστε νὰ φυλάξουμε τὴν Κυριακή μας, νὰ μὴν ἀφήσουμε νὰ γίνει θυσία στὸ βωμὸ τῆς κερδοσκοπικῆς λογικῆς.  Ὅποιος νόμος καὶ ἂν περάσει, νὰ «φυλάγουμε» τὴν Κυριακή. Νὰ ἀπέχουμε τὴ μέρα αὐτὴ ἀπὸ κάθε εἴδους ἐπαγγελματικὲς ἢ ἐμπορικὲς δρστηριότητες πέρα ἀπὸ τὶς ἀπολύτως ἀναγκαῖες. Νὰ μὴ συχνάζουμε σὲ μαγαζιὰ ποὺ παραβιάζουν τὴν Κυριακὴ ἀργία, ὥστε νὰ καταργήσουμε στὴν πράξη τὴν ἐπιχειρούμενη κατάργησή της καὶ νὰ λάβουν ὅλοι τὸ μήνυμα ὅτι δὲν πρόκειται νὰ κερδίσουν καταργώντας τὴν Κυριακή.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ ἐπαναλάβουν ἐπικαιροποιημένη, σὲ ὅλους τοὺς τόνους καὶ πρὸς πᾶσα κατεύθυνση τὴν προτροπὴ τοῦ Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ: « Τὴν Κυριακήν, ἂν εἶσθε Χριστιανοί, νὰ τὴν φυλάγετε».  

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ¨ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ¨ - ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 78Δ - ΑΘΗΝΑ 106 78  
 ΤΗΛ. ΦΑΞ. 2103811302
          
  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ    Ε Π Α Λ Ξ Ε Ι Σ  Ζήνωνος 3, 10437
210-5230.948
210-5231.758
6936-901606

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός…